© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Počas sezóny:
od 1. mája do 31. októbra

EXPOZÍCIE A VÝSTAVY
V BUDOVE KAŠTIEĽA

Pondelok
09,00 - 16,00 hod.
Utorok - Piatok
09,00 - 18,00 hod.
Sobota - Nedeľa
14,00 - 18,00 hod.

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY
A BÝVANIA

Pondelok - Nedeľa
10,00 - 18,00 hod.
--------------------------------
Mimo sezóny:
od 1. novembra do 30. apríla

VÝSTAVY V BUDOVE KAŠTIEĽA
Pondelok - piatok
09,00 - 15,00 hod.
Sobota - Nedeľa zatvorené

EXPOZÍCIE V BUDOVE KAŠTIEĽA A SKANZEN
otvorené len pre vopred ohlásené návštevy
(min. 5 osôb)
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo pre návštevníkov nových sprievodcov po jeho expozíciách.
  Počiatky histórie Vihorlatského múzea siahajú do roku 1960 a sú spojené s rozhodnutím Rady Mestského národného výboru, že zrenovovaný kaštieľ v Humennom bude slúžiť aj múzejným účelom. Štatút Okresného vlastivedného múzea sme získali v roku 1964. Zbernú oblasť vymedzovali hranice okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
  K podstatnejšiemu rozšíreniu múzejných zbierok dochádza v 2. polovici 70-tych a začiatkom 80-tych rokov 20. stor. čo má za následok i personálne posilnenie organizácie odbornými pracovníkmi. V súčasnom období je v zbierkových fondoch múzea sústredených viac než stotisíc kusov zbierkových predmetov. Napriek autenticite každého z nich medzi najhodnotnejšie patria nálezy keltských mincí (Ptičie), hromadný nález mincí zo 17. storočia (Topoľa), unikátne starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony, hodnotné obrazy, pôvodný mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety. S narastajúcim počtom zbierok a rozvojom výskumnej činnosti sa v múzeu vytvárajú priaznivé podmienky pre expozičnú a výstavnú činnosť.
  Prvá stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“ bola verejnosti sprístupnená už v roku 1971 a postupne rozširovaná a reinštalovaná (1982, 1987, 1991) tvorí základ prezentácie múzea. V roku 1973 bola sprístupnená expozícia novších dejín. V auguste 1984 bola pre verejnosť otvorená expozícia ľudovej architektúry a bývania. Od roku 1989 je súčasťou múzea Galerijná sieň Oresta Dubaya, prírodovedná expozícia pribudla v roku 1990.  V rokoch 1996 - 2008 život a históriu rómskeho etnika na Východnom Slovensku približovala návštevíkom výstava Z dejín Rómov na Slovensku.
  Zatiaľ poslednou otvorenou stálou expozíciou, ktorej prehliadku od roku 2009 ponúka múzeum verejnosti je Sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodnych priestoroch kaštieľa v Humennom.
  Okrem stálych expozícií múzeum každoročne pripravuje pre svojich návštevníkov pestrú paletu výstav a podujatí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Oznam
 
Ponuka Vihorlatského múzea pre všetky stredné školy v Humennom

Oprava strechy dreveného kostolíka v skanzene

Na kostolíku sv. Michala archanjela z Novej Sedlice, umiestnenom  v skanzene Vihorlatského múzea, prebieha už druhý mesiac oprava šindľovej strechy. Kostolík bol v pôvodnej lokalite postavený v roku 1764. V rokoch 1972 - 1974 bol prevezený do Humenného a je najstaršou a najvýznamnejšou stavbou v skanzene Vihorlatského múzea.
Potreba opravy strechy vyplynula z pôsobenia času, poveternostných vplyvov i parazitujúcich machov a lišajníkov. V minulom roku bol v rámci projektu s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR zakúpený potrebný materiál a v tomto roku sa pristúpilo k samotnej oprave. Tá zahŕňa kompletnú výmenu šindľovej krytiny, strešných lát a poškodenej časti krovu, pričom sa kopíruje pôvodný tvar strechy. Je potrebné vymeniť cca. 450 m2 strešnej krytiny, pričom práce prebiehajú aj na najvyššej veži vo výške 18 m nad zemou.  Zhotoviteľ, firma Bromastav z Moravy, používa pri výmene štiepané drevené šindle, ktoré majú dlhšiu životnosť ako rezané šindle. Náročnosť prác znásobujú ozdobné ukončenia niektorých radov šindľov, ktoré je potrebné zachovať. Po montážnych prácach bude krytina ošetrená ochranným náterom. Ukončenie prác je plánované na mesiace október - november 2013.
Z dôvodu prebiehajúcich prác je kostolík pre návštevníkov neprístupný. Vstupné je znížené o 0,50 € vo všetkých kategóriách.
Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
plagat1
Prvá svetová vojna - boje v Karpatoch 1914 - 1915

Sté výročie vypuknutia prvej svetovej vojny si Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy  pripomína rozsiahlou múzejnou výstavou  Prvá svetová vojna - boje v Karpatoch 1914 - 1915.
Kľúčovým  motívom k príprave  výstavy boli udalosti spred sto rokov, ktoré zasiahli mesto Humenné spolu s ďalšími mestami a obcami severovýchodnej časti Slovenska, ako jediné územie  v rámci  terajšieho Slovenska,  ktorým prechádzal front a kde sa odohrávali priame boje.
Výstava pozostáva zo stoviek dobových fotografií, odborných textov, písomných a filmových archívnych dokumentov a niekoľkých desiatok  trojrozmerných  a dvojrozmerných zbierkových predmetov. Expozícia na vyše dvesto metrov štvorcových výstavnej plochy prezentuje počiatočné štádium vypuknutia prvej  svetovej vojny, priebeh bojov v Karpatoch  na prelome rokov 1914 - 1915 a vojnové dozvuky  s vojnovými škodami a cintorínmi.
Výstava bude širokej verejnosti prístupná vo Vihorlatskom múzeu v Humennom  od 16. 10. 2014 do 20. 12. 2014.

                                                                                                              Mgr. Vasil Fedič,   riaditeľ múzea
PAVOL MARKOVIČ

Doc. Pavol Markovič sa narodil 19. novembra 1924 v Čertižnom. V rokoch 1945 až 1949 študoval na Gymnáziu v Humennom. V roku 1953 ukončil štúdium na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, odbor výtvarná výchova a ruský jazyk pod pedagogickým vedením G. Mallého, E. Lehotského, D. Milliho, B. Hoffstädtera, A. Günterovej-Majerovej a ďalších. Po ukončení vysokoškolských štúdií pôsobil ako pedagóg na Pedagogickej škole v Prešove a zároveň externe prednášal úžitkové umenie na Vyššej pedagogickej škole v Prešove. V šesťdesiatych rokoch a začiatkom sedemdesiatych rokov pôsobil ako odborný asistent na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove. V roku 1974 bol ocenený titulom „Zaslúžilý učiteľ“. Od roku 1975 sa stal vedúcim katedry, kde v roku 1989 získal docentúru. Zomrel 6. novembra 2006 v Prešove. Prevažnú časť svojej tvorby venoval Pavol Markovič krajinomaľbe. Vo svojich dielach zachytával nielen civilizačné premeny východného Slovenska, ale aj etnograficky významnú architektúru, ktorá v čase jeho tvorby pomaly zanikala. Silný vplyv ľudového rusínskeho umenia sa prejavoval v námetoch, ako aj vo farebnosti jeho diel, najmä v tempere. Jasné plné tóny žltej, modrej a fialovej v kontraste s čiernymi linkami dodávali Markovičovym krajinám expresívny ráz. Krajiny maľované pastelom ponímal dekoratívne. V jeho tvorbe bolo badať aj pointistické snaženia (obraz zložený z farebných bodov). Okrem hlavných techník pastelu a tempery experimentoval autor aj v oblasti grafiky a intarzie. Okrajovo sa venoval olejomaľbe, kde využíval tlmenejšie a zemitejšie farby ako pri tempere. Z publikačnej činnosti Pavla Markoviča vynikajú etnografické monografie a snaha o vydávanie Národného kalendára pre rusínske etnikum.
markovic
Výzva - XXIII. Karpatská kraslica 2015
Vihorlatské múzeum v Humennom a Únia žien Slovenska, Okresná organizácia v Humennom Vám ponúkajú možnosť aktívne sa zúčastniť XXIII. ročníka autorskej výstavy - KARPATSKÁ KRASLICA 2015
Kolekcie kraslíc na výstavu (max. 15 ks) môžete doručiť osobne alebo poštou do Vihorlatského múzea
do 4. 3. 2015. Výstava potrvá od 12. 3. 2015 do 30. 4. 2015. V prípade nejasností nás kontaktujte telefonicky (057/7752240) alebo e-mailom (sekretariat@muzeumhumenne.sk).
                                                                            Tešíme sa na Vašu účasť.
Výstavy Prvá svetová vojna - Karpatský front
a Pavel Markovič - Výber z tvorby  -- predĺžené do 27.2.2015.