© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Počas sezóny:
od 1. mája do 31. októbra

EXPOZÍCIE A VÝSTAVY
V BUDOVE KAŠTIEĽA

Pondelok
09,00 - 16,00 hod.
Utorok - Piatok
09,00 - 18,00 hod.
Sobota - Nedeľa
14,00 - 18,00 hod.

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY
A BÝVANIA

Pondelok - Nedeľa
9,00 - 18,00 hod.
--------------------------------
Mimo sezóny:
od 1. novembra do 30. apríla

VÝSTAVY V BUDOVE KAŠTIEĽA
Pondelok - piatok
09,00 - 15,00 hod.
Sobota - Nedeľa zatvorené

EXPOZÍCIE V BUDOVE KAŠTIEĽA A SKANZEN
otvorené len v pracovných dňoch pre vopred ohlásené návštevy
(min. 5 osôb)
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo pre návštevníkov nových sprievodcov po jeho expozíciách.
  Počiatky histórie Vihorlatského múzea siahajú do roku 1960 a sú spojené s rozhodnutím Rady Mestského národného výboru, že zrenovovaný kaštieľ v Humennom bude slúžiť aj múzejným účelom. Štatút Okresného vlastivedného múzea sme získali v roku 1964. Zbernú oblasť vymedzovali hranice okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
  K podstatnejšiemu rozšíreniu múzejných zbierok dochádza v 2. polovici 70-tych a začiatkom 80-tych rokov 20. stor. čo má za následok i personálne posilnenie organizácie odbornými pracovníkmi. V súčasnom období je v zbierkových fondoch múzea sústredených viac než stotisíc kusov zbierkových predmetov. Napriek autenticite každého z nich medzi najhodnotnejšie patria nálezy keltských mincí (Ptičie), hromadný nález mincí zo 17. storočia (Topoľa), unikátne starožitné zbrane a brnenia, barokové ikony, hodnotné obrazy, pôvodný mobiliár a mnohé ďalšie vzácne zbierkové predmety. S narastajúcim počtom zbierok a rozvojom výskumnej činnosti sa v múzeu vytvárajú priaznivé podmienky pre expozičnú a výstavnú činnosť.
  Prvá stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“ bola verejnosti sprístupnená už v roku 1971 a postupne rozširovaná a reinštalovaná (1982, 1987, 1991) tvorí základ prezentácie múzea. V roku 1973 bola sprístupnená expozícia novších dejín. V auguste 1984 bola pre verejnosť otvorená expozícia ľudovej architektúry a bývania. Od roku 1989 je súčasťou múzea Galerijná sieň Oresta Dubaya, prírodovedná expozícia pribudla v roku 1990.  V rokoch 1996 - 2008 život a históriu rómskeho etnika na Východnom Slovensku približovala návštevíkom výstava Z dejín Rómov na Slovensku.
  Zatiaľ poslednou otvorenou stálou expozíciou, ktorej prehliadku od roku 2009 ponúka múzeum verejnosti je Sakrálna expozícia s kaplnkou Panny Márie v pôvodnych priestoroch kaštieľa v Humennom.
  Okrem stálych expozícií múzeum každoročne pripravuje pre svojich návštevníkov pestrú paletu výstav a podujatí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ponuka Vihorlatského múzea pre všetky stredné školy v Humennom
Predmet mesiaca
Vihorlatské múzeum vyberá zo svojich zbierok zaujímavé zbierkové predmety a postupne vám ich bude približovať.

Juraj III. Drugeth (1583 - 1620)

Detstvo strávil na užhorodskom panstve. V roku 1599 sa stal županom Užskej stolice a v roku 1610 Zemplínskej. 19. novembra 1608 sa zúčastnil korunovácia kráľa Mateja II a verne stál na jeho strane až do svojej smrti. Ako prvý z rodu prestúpil na katolícku vieru. Rytierom Rádu zlatého rúna ho Matej II. menoval v roku 1614.
2. júla 1615 vydal Juraj III. v Užhorode zakladajúcu listinu jezuitského humenského kolégia a zakladajúcu listinu potvrdil aj cisár Matej II.
Zomrel 21. Júla 1620 vo veku 37 rokov na otravu v Poľsku, na majetku Laski. Jeho telesné pozostatky previezli jezuiti do Trnavy a pochovali ho v kostole sv. Mikuláša.
Jeho manželkou bola Katarína Nádašdyová (dcéra Alžbety Bátoriovej) a z manželstva sa narodili deti Mária, Alžbeta a Ján IX.
V našich zbierkach sa nachádza jeho portrét v životnej veľkosti (olej na plátne, neznámy autor), ktoré ho zachytáva pri podpise zakladajúcej istiny kolégia.
Ponuka Vihorlatského múzea pre všetky stredné školy v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka „kontakt“ s prírodou Horného Zemplína, ako základ pre vyučovací proces na úseku geológie, botaniky, zoológie, ochrany prírody a životného prostredia.
Ide o prvotné informácie o živej a neživej prírode, o vzťahu človeka k prírode a jej zložkám, o vzťahoch medzi živočíchmi a pod. Popri týchto emotívne ladených poznatkoch žiaci vhodnou formou dostanú aj informácie o práci v múzeu na úseku prírodovedy (napríklad budovanie zbierok a i.).
Na výber majú školy tieto možnosti:
1.
prednáška a beseda s premietaním farebných diapozitívov v múzeu (Krásy prírody nášho regiónu)
2. prednáška a beseda v Prírodovednej expozícii múzea
3. prednáška a beseda s premietaním farebných diapozitívov priamo na škole (podľa vzájomnej dohody)
4. premietanie filmov „Krása Polonín“ alebo „Návrat zubra“ v koncertnej sále múzea.
Na uvedené akcie sa záujemcovia môžu prihlásiť telefonicky na číslo Vihorlatského múzea - 775 2240
Vihorlatské múzeum odmeňuje - Štyri výstavy zdarma
Vihorlatské múzeum odmeňuje
Štyri výstavy zdarma

Na prahu novej turistickej sezóny pozýva Vihorlatské múzeum v Humennom návštevníkov do zrenovovaných priestorov svojich expozícií v objekte kaštieľa a v areáli skanzenu na prehliadku zaujímavých výstav a zreštaurovaných architektonických  prvkov prebiehajúcej rekonštrukcie kaštieľa.

Po zakúpení vstupeniek do Umelecko-historickej expozície a Prírodovednej expozície  Vihorlatského múzea  poskytuje múzeum do konca mesiaca júna zdarma  prehliadku štyroch zaujímavých výstav:

*  Historické fajky 17. - 20. storočia
*  Farebné impresie Miroslava Kudziu
*  Výtvarné spektrum 2016
*  Skryté krásy divokej prírody

Ponuka je k dispozícii do konca mesiaca júna.

Všetkých návštevníkov srdečne vítame
S jednotkami do múzea ....
S jednotkami do múzea
Vihorlatské múzeum v Humennom otvára zdarma svoje expozície počas prvého júlového víkendu pre všetkých žiakov a študentov, ktorí sa preukážu aktuálnym koncoročným vysvedčením so samými jednotkami.
Voľný vstup do expozícií múzea  s jednotkárom získa aj jeden z dospelých sprievodcov žiaka.

· Voľný vstup pre žiakov a študentov (s vysvedčením) a jednej dospelej osoby v  sprievode
· Vstup zdarma v dňoch 2. - 3. júla 2016
· Návštevné hodiny v múzeu na www.muzeumhumenne.sk

Vihorlatské múzeum želá  všetkým žiakom, študentom a učiteľom príjemné prázdniny.